S.S.O.V. -
Nederlandse Spoorwegen Hengelo

STATUTEN

 • Artikel - 01 = Naam en zetel
 • Artikel - 02 = Inrichting
 • Artikel - 03 = Duur en verenigingsjaar
 • Artikel - 04 = Doel en middelen
 • Artikel - 05 = Leden
 • Artikel - 06 = Verplichtingen
 • Artikel - 07 = Einde lidmaatschap
 • Artikel - 08 = Rechtspraak
 • Artikel - 09 = Opzegging van hel lidmaatschap
 • Artikel - 10 = Ontzetting
 • Artikel - 11 = Beroep
 • Artikel - 12 = Geldmiddelen
 • Artikel - 13 = Bestuur
 • Artikel - 14 = Dagelijks bestuur
 • Artikel - 15 = Bestuurstaak
 • Artikel - 16 = Bestuurs vergadering
 • Artikel - 17 = Afdelingen
 • Artikel - 18 = Vertegenwoordiging
 • Artikel - 19 = Rekening en verantwoording
 • Artikel - 20 = Algemene vergadering
 • Artikel - 21 = Samenstelling algemene vergadering
 • Artikel - 22 = Toegang en besluitvorming algemene vergadering
 • Artikel - 23 = Bevoegdheden algemene vergadering
 • Artikel - 24 = Leiding en notulering algemene vergadering
 • Artikel - 25 = Reglementen
 • Artikel - 26 = Statuten wijziging
 • Artikel - 27 = Ontbinding en vereffening
 • Artikel - 28 = Geschillen
 • Artikel - 29 = Slotbepaling


De vereniging: SPOORWEG SPORT en ONTSPANNINGSVERENIGING HENGELO, afgekort S.S.O.V.-N.S.H., gevestigd te HENGELO (OVERIJSSEL), zoals deze luiden na de statutenwijziging, welke is vastgesteld bij een akte verleden voor notaris Mr. Willem Johannes Hilarius, gevestigd te Hengelo (Overijssel), op negen mei negentienhonderd vierennegentig.     

Artikel - 01 = Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: SPOORWEG SPORT en ONTSPANNINGSVERENIGING HENGELO, afgekort S.S.O.V.-N.S.H., hierna te noemen: omni-vereniging.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente HENGELO (OVERIJSSEL).

Artikel - 02 = Inrichting
1.
De omni-vereniging kent de afdelingen, als bedoeld in artikel 17.
2.a. Organen van de omni-vereniging zijn: het dagelijks bestuur, het bestuur,afdelingsbesturen, de algemene vergadering, afdelingsvergaderingen, alsmede personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2.b. De organen van de omni-vereniging, als bedoeld onder a, bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Artikel - 03 = Duur en verenigingsjaar
1.
De omni-vereniging is opgericht op zeven juli negentienhonderd zevenenveertig. Zij is nadien aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.a. Het verenigingsjaar van de omni-vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2.b. Het verenigingsjaar van de afdelingen is gelijk aan het verenigingsjaar van de omni-vereniging.

Artikel - 04 = Doel en middelen
1.
Het doel van de omni-vereniging is: het beoefenen en bevorderen van sport en ontspanning als middel tot persoonlijkheidsvorming, geestelijke en lichamelijke, onder het personeel van de N.V. Nederlandse Spoorwegen en dat der dochterondernemingen van de N.V. Nederlandse Spoorwegen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met andere verenigingen of bonden en wel door het houden van bijeenkomsten, van oefeningen en het spelen van wedstrijden, het uitgeven van een verenigingsorgaan en alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel - 05 = Leden
1.
De omni-vereniging kent ereleden, actieve leden en ondersteunende leden.
2. Ondersteunende leden zijn zij die geen lid van een afdeling zijn, maar die de omni-vereniging uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
3. Omtrent de aanmelding en toelating als lid zullen in een huishoudelijk reglement nadere regels worden gesteld.

Artikel - 06 = Verplichtingen
1.a.
De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van lidmaatschapsgeld en contributie.
1.b. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting om lidmaatschapsgeld en contributie te betalen.
2. Ieder lid is verplicht:
2.a. De statuten en reglementen van de omni-vereniging alsmede de besluiten van haar organen na te leven.
2.b. De belangen van de omni-vereniging en haar afdelingen niet te schaden.
2.c. Alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging in naam van haar leden aangaat.
3. Een afdelingslid is daarboven verplicht:
3.a. De statuten en reglementen van de betreffende sportbond, de besluiten van zijn organen, alsmede de door deze sportbond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven.
3.b. De reglementen van de betreffende afdeling na te leven.
3.c. Alle overigen verplichtingen te aanvaarden en na te komen welke de betreffende afdeling in naam van de omni-vereniging ten behoeve van de onder haar afdeling ressorterende leden aangaat.
4. Door de omni-vereniging, respectievelijk een afdeling, kunnen in naam van de omni-vereniging geen verplichtingen worden aangegaan dan nadat het Dagelijks bestuur door de bestuursvergadering daartoe vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

Artikel - 07 = Einde lidmaatschap
1.
Het lidmaatschap van de omni-vereniging eindigt door:
1.a. overlijden van het lid;
1.b. opzegging door het lid;
1.c. opzegging door het bestuur;
1.d. ontzetting.

Artikel - 08 = Rechtspraak
1.
In het algemeen zal strafbaar zijn een handelen of nalaten in strijd met in artikel 6 lid 2 en lid 3 genoemde verplichtingen.
2. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een commissie belast met de tuchtrechtspraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoelt in lid 1, de volgende straffen op te leggen:
2.a. berisping;
2.b. tuchtrechtelijke boete;
2.c. uitsluiting van het deelnemen aan wedstrijden;
2.d. ontzegging van het recht om een of meer functies uit te oefenen;
2.e. schorsing.
3. Het bestuur stelt de maxima van de in lid 2 onder 2 tot en met 5 vermelde straffen vast.
4. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij als lid geen toegang tot een algemene vergadering respectievelijk een afdelingsvergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
5. In geval van overtredingen van wedstrijdbepalingen, alsmede van statuten, reglementen en/of besluiten van de betreffende sportbonden is het betrokken lid tevens onderworpen aan de bepalingen met betrekking tot de tuchtrechtspraak van die sportbond.

Artikel - 09 = Opzegging van hel lidmaatschap
1.
Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap in de statuten gesteld, alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het Dagelijks bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden en kan uitsluitend geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd:
5.a. door de vereniging of een lid, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5.b. door een lid, binnen een maand nadat hem is medegedeeld of hem bekend is geworden dat een besluit is genomen waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard of waarbij tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is besloten.
6. Het vorige lid is niet van toepassing indien het betreft een besluit met betrekking tot wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

Artikel - 10 = Ontzetting
1.
Ontzetting (royement) kan slechts worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten of reglementen van de omni-vereniging en/of besluiten van zijn organen handelt, dan wel de omni-vereniging of een afdeling op een onredelijke wijze benadeelt.
2. Ontzetting (royement) kan slechts door het Dagelijks bestuur worden uitgesproken.
3. Nadat het Dagelijks bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgaaf van redenen, in kennis gesteld.

Artikel - 11 = Beroep
1.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het Dagelijks bestuur en van een besluit tot ontzetting, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open bij het bestuur.
2. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
3. De betrokkene is bevoegd zich in de in lid 1 bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.

Artikel - 12 = Geldmiddelen
1.
De geldmiddelen van de omni-vereniging, welke nodig zijn om het doel van de vereniging te kunnen verwezenlijken, verkrijgt de vereniging uit:
1.a. de lidmaatschapsgelden en contributies van de leden;
1.b. erfstellingen, legaten en schenkingen;
1.c. opbrengsten van door de omni-vereniging georganiseerde activiteiten;
1.d. overige bronnen.
2.a. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door het afdelingsbestuur zal worden voorgesteld en door de algemene jaarvergadering zal worden vastgesteld.
2.b. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
3. Het Dagelijks bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen algehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van het lidmaatschapsgeld en/of contributie te verlenen.

Artikel - 13 = Bestuur
1.
Het bestuur van de omni-vereniging bestaat uit:
een Dagelijks bestuur, bestaande uit tenminste vijf leden, plus één bestuurslidper afdeling.
2. De leden van het Dagelijks bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.
De overige bestuursleden worden benoemd door de afdelingen uit de bestuursleden van de afdelingen.
3.a. Kandidaten voor het lidmaatschap van het Dagelijks bestuur kunnen uiterlijk tot één uur voor de jaarlijkse algemene vergadering, kandidaat worden gesteld.
3.b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
3.c. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder b. gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de vergadering vrij in haar keus.
4.a. Alle bestuursleden treden drie jaar na hun verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Zij zijn terstond herbenoembaar.
4.b. In afwijking van het vorenstaande kunnen bestuurders incidenteel – zulks in verband met het (opnieuw) vaststellen van het rooster van aftreden – één maal voor een periode korter of langer dan drie jaren benoemd worden.
4.c. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Degene die in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
5. Omtrent het bepaalde in voorgaande punten zullen bij huishoudelijk reglement nadere regels worden gesteld.
6. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.
7. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing stelt het bestuur in onderling overleg, voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan mededeling aan de leden.
8. Ieder bestuurslid is tegenover de omni-vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak.
Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden hoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de omni-vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
9.a. De bestuursvergadering kan bestuursleden als lid van het bestuur ontslaan of schorsen, indien zij daartoe termen aanwezig acht, met dien verstande dat voor een daartoe strekkend besluit, ten aanzien van door de algemene leden vergadering gekozen bestuursleden, een meerderheid vantwee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist is.
9.b. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel - 14 = Dagelijks bestuur
1.
Indien het aantal Dagelijkse bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het Dagelijks bestuur bevoegd.
2. Het Dagelijks bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, alsmede – zo nodig – plaatsvervangers voor deze functie.
3. Het Dagelijks bestuur zal de notulen van zijn vergaderingen regelmatig aan de overige bestuursleden toezenden.

Artikel - 15 = Bestuurstaak
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Dagelijks bestuur belast met het besturen van de omni-vereniging.
2. Het Dagelijks bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de omni-vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor derden sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van derden verbindt.
3. Het Dagelijks bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het Dagelijks bestuur worden benoemd en ontslagen.

Artikel - 16 = Bestuurs vergadering
1.
Tenzij het Dagelijks bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
2. Het Dagelijks bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien alle leden van dit bestuur aanwezig zijn en mits de genomen besluiten niet tegenstrijdig zijn met de statuten.
Op de eerstvolgende bestuursvergadering dient aan het bestuur mededeling te worden gedaan van de door het Dagelijks bestuur genomen besluiten.
3.a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met gewone meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen, in vergaderingen, waarin de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig dient te zijn, uitgezonderd de vergadering alsbedoeld in lid 2.
3.b. Blanco stemmen zijn ongeldig.
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk, mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid schriftelijke stemming wenst.
5.a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming of de inhoud van een niet schriftelijk genomen besluit, is beslissend.
5.b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt.
5.c. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel - 17 = Afdelingen
1.a.
Het bestuur stelt, indien tenminste tien leden per te beoefenen tak van sport deelnemen, een afdeling in en heft deze, na een daartoe strekkend voorstel van de betreffende afdelingsvergadering op.
1.b. Het bestuur doet via een schriftelijke mededeling melding van het oprichten van de betreffende afdeling aan de overige leden van de vereniging.
1.c. Iedere afdeling wordt geleid door een afdelingsbestuur, dat verantwoording verschuldigd is aan de betreffende afdelingsvergadering.
2.a. Het aantal afdelingsbestuursleden wordt nader vastgesteld door de betreffende afdelingsvergadering, doch zal zo mogelijk tenminste drie bedragen.
2.b. Een afdelingsbestuur wordt gekozen door de afdelingsvergadering uit de leden van de betreffende afdeling.
2.c. Voor een functie in het afdelingsbestuur kunnen tot voor aanvang van de afdelingsvergadering kandidaten worden gesteld door het afdelingsbestuur of door tenminste drie leden van de afdeling.
3.a. De afdelingsvergadering bestaat uit alle onder de afdeling ressorterende leden.
3.b. Tenminste één maal per jaar wordt een afdelingsvergadering gehouden.
3.c. Van deze vergadering wordt mededeling gedaan aan het bestuur van de omni-vereniging.
4.a. De afdelingen regelen zaken die uitsluitend de afdeling betreffen.
4.b. Een afdelingsbestuur is verplicht om met betrekking tot zaken die mede de belangen van de omni-vereniging of van een andere afdeling kunnen raken, voorafgaand overleg te plegen met het bestuur of het betreffende afdelingsbestuur.
4.c.1. Een afdelingsbestuur is verplicht bij zijn handelen te blijven binnen een jaarlijks door de afdelingsvergadering vastgestelde begroting.
4.c.2. Een afdelingsbestuur dient, voorafgaande aan het nieuwe boekjaar, bij het Dagelijks bestuur zijn begroting in en tevens een financieel verslag.
4.c.3. Het Dagelijks bestuur beoordeelt de begroting na vaststelling door de afdelingsvergadering en geeft daaraan zo mogelijk zijn goedkeuring op de algemene vergadering.

Artikel - 18 = Vertegenwoordiging
1.a.
De omni-vereniging wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door hetbestuur.Bovendien kan de omni-vereniging, met inachtneming van het onder b. van dit lid bepaalde en behoudens procuratie, in- en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester of door de secretaris samen met de penningmeester.
1.b. Krachtens volmacht kan de omni-vereniging voor aangelegenheden de afdeling betreffende, worden vertegenwoordigd door de voorzitter van het afdelingsbestuur tezamen met de secretaris en/of met de penningmeester van het afdelingsbestuur.
2. Personen aan wie, hetzij in deze statuten, hetzij krachtens volmacht, vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet eerder uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling(en) is besloten.
Overtredingen hiervan kan noch door, noch aan de omni-vereniging of de wederpartij worden tegen geworpen.

Artikel - 19 = Rekening en verantwoording
1.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de omni-vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de omnivereniging, op een algemene vergadering zijn jaarverslag alsmede een balans en staat van baten en lasten met toelichting uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
4. Bij gebreke van het afleggen van de rekening en verantwoording binnen de in lid 3 gestelde termijn, kan ieder lid deze in rechte van het algemeen bestuur vorderen.
5. De balans en de staat van baten en lasten, moeten door de bestuursleden worden ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer bestuursleden, dan wordt daarvan, onder opgaaf van redenen, melding gemaakt.
6.a. Tenzij de algemene vergadering in een andere wijze in het toezicht op het bestuur voorziet, kiest de algemene vergadering een financiële commissie, bestaande uit tenminste twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
6.b. De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
6.c. De verdere taakomschrijving van de financiële commissie zal in het huishoudelijk reglement of in een apart reglement worden vastgelegd.
7. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zich voor rekening van de vereniging door een deskundige laten bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de omni-vereniging te geven.
8. De opdracht aan de commissie kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie.
9. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
10. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 3 en 6 onder b. tien jaar lang te bewaren.

Artikel - 20 = Algemene vergadering
1.a.
Jaarlijks zal - uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering worden gehouden.
1.b. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
1.b. - bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
1.b. - jaarverslag van de secretaris;
1.b. - jaarverslag van de penningmeester;
1.b. - behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
1.b. - vaststelling van de contributies;
1.b. - vaststelling van de begroting;
1.b. - voorziening in vacatures;
1.b. - rondvraag.
1.c. Een afdelingsvergadering is tot uiterlijk twee weken voor een algemene vergadering bevoegd om punten aan de agenda toe te voegen.
2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur, of een derde van de afdelingsbesturen, of een derde van de ondersteunende leden, dit wenselijk oordelen.

Artikel - 21 = Samenstelling algemene vergadering
1.a.
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle afdelingen en leden van de omni-vereniging.
1.b. In een algemene vergadering dient tenminste twee/derde van de afdelingen vertegenwoordigd te zijn.

Artikel - 22 = Toegang en besluitvorming algemene vergadering
1.a.
Tot de jaarlijkse algemene vergadering hebben alle leden toegang.
1.b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan niet leden.
2.a. Iedere afdeling heeft recht op zoveel stemmen, als nader in het huishoudelijk reglement zal worden bepaald.
2.b. Het aantal stemmen dat de ondersteunende leden gezamenlijk mogen uitbrengen zal op dezelfde wijze worden vastgesteld als onder 2.a is vermeld.
2.c. Ter bepaling van het aantal stemmen zal door het bestuur, uiterlijk op eenendertig januari van elk boekjaar, het aantal stemmen worden vastgesteld op basis van het op eenendertig december daaraan voorafgaand geregistreerde aantal leden.
3.a. Tenzij anders in de statuten is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.
3.b. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, uitgebrachte stemmen dan wel stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
3.b. - blanco zijn;
3.b. - zijn ondertekend;
3.b. - een persoon niet duidelijk aanwijzen;
3.b. - de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is;
3.b. - voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
3.b. - meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
4.a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemming bepaalt of toelaat.
4.b. Voor iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd.
5.a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden.
Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
5.b. Zowel bij tussenstemming als bij herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen hebben verkregen.
Staken bij deze stemming de stemmen, dan beslist het lot.
6.a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, omtrent de uitslag van een stemming of de inhoud van een niet-schriftelijk genomen besluit, is beslissend.
6.b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering dit wenst, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschied, indien een lid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel - 23 = Bevoegdheden algemene vergadering
Aan de algemene vergadering komen in de omni-vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of een afdeling zijn opgedragen.

Artikel - 24 = Leiding en notulering algemene vergadering
1.
De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur.
Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door de secretaris of een notulist notulen gemaakt.
De notulen worden, na vaststelling door het bestuur, in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.

Artikel - 25 = Reglementen
1.
De organisatie, alsmede verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van zowel de omni-vereniging als van een afdeling kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen, met dien verstande dat reglementen van de omnivereniging door de algemene vergadering en afdelingsreglementen door de betreffende afdelingsvergadering worden vastgesteld.
2. Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen van reglementen treden in werking op de eenentwintigste dag na de dag waarop de algemene vergadering of de betreffende afdelingsvergadering het besluit tot vaststelling of wijziging heeft genomen, tenzij anders zal worden bepaald.
3. Iedere vaststelling of wijziging van een reglement wordt gepubliceerd.
4. De in lid 1 bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel - 26 = Statuten wijziging
1.
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging letterlijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad of op andere wijze gepubliceerd en wordt een afschrift hiervan aan alle afdelingen toegezonden.
3. Een besluit tot statuten wijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de afdelingen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien geen twee/derde van de afdelingsbesturen aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals in de vorige aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige afdelingen een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4.a. Een statuten wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat een notariële akte is opgemaakt.
Van dit tijdstip en van de letterlijke tekst van de aangenomen bepalingen wordt mededeling gedaan.
4.b. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd, tenzij in de vergadering waarin het besluit tot statuten wijziging is genomen een ander persoon daartoe is aangewezen.

Artikel - 27 = Ontbinding en vereffening
1.
De omni-vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste tien procent (10%) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 26 is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene vergadering aan te wijzen doel.
5. Na ontbinding blijft de omni-vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de omni-vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Artikel - 28 = Geschillen
In alle gevallen waarin deze statuten, de reglementen of de wet niet voorzien, of bij geschillen betreffende de uitleg van de statuten of de reglementen, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering.

Artikel - 29 = Slotbepaling
Deze statutenwijziging treed in werking op één januari negentienhonderd vijf en negentig.