S.S.O.V. -
Nederlandse Spoorwegen Hengelo

 

Privacy policy;

Spoorweg Sport en Ontspanningsvereniging Hengelo (S.S.O.V.-N.S.H.)

(wordt tevens als bijlage toegevoegd aan het HHR)

De S.S.O.V.-N.S.H. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De S.S.O.V.-N.S.H. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit "Privacy policy". - 

- verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als S.S.O.V.-N.S.H. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden.

Persoonsgegevens van Leden worden door de S.S.O.V.-N.S.H. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- administratieve doeleinden;

- communicatie benodigd voor een goed functioneren binnen de vereniging;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is.

Het lidmaatschap van de S.S.O.V.-N.S.H..

Voor de bovenstaande doelstelling kan de S.S.O.V.-N.S.H. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 voornaam en voorletters

 tussenvoegsel

 achternaam

 straat en huisnummer

 postcode

 woonplaats

 vast en mobiel telefoonnummer

 e-mailadres

 geboortedatum

 Uw persoonsgegevens worden door de S.S.O.V.-N.S.H. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de perioden:

- gedurende het lidmaatschap van de vereniging;

- 2 jaar na het lidmaatschap van de verenigingen;

- de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;

- het archief NAW (naam, adres en woonplaats) tenzij u hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt.

Verstrekking aan derden.

De persoonsgegevens die u aan ons geeft, zullen wij NIET aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiertoe schriftelijk toestemming geeft.

Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- alle personen die namens de S.S.O.V.-N.S.H. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met het bestuur van de S.S.O.V.-N.S.H..