S.S.O.V. -
Nederlandse Spoorwegen Hengelo

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 • Artikel - 01 = Naam en zetel
 • Artikel - 02 = Inrichting
 • Artikel - 03 = Duur en verenigingsjaar
 • Artikel - 04 = Doel en middelen
 • Artikel - 05 = Leden
 • Artikel - 06 = Verplichtingen
 • Artikel - 07 = Einde lidmaatschap
 • Artikel - 08 = Rechtspraak
 • Artikel - 09 = Opzegging van hel lidmaatschap
 • Artikel - 10 = Ontzetting
 • Artikel - 11 = Beroep
 • Artikel - 12 = Geldmiddelen
 • Artikel - 13 = Bestuur
 • Artikel - 14 = Dagelijks bestuur
 • Artikel - 15 = Bestuurstaak
 • Artikel - 16 = Bestuurs vergadering
 • Artikel - 17 = Afdelingen
 • Artikel - 18 = Vertegenwoordiging
 • Artikel - 19 = Rekening en verantwoording
 • Artikel - 20 = Algemene vergadering
 • Artikel - 21 = Samenstelling algemene vergadering
 • Artikel - 22 = Toegang en besluitvorming algemene vergadering
 • Artikel - 23 = Bevoegdheden algemene vergadering
 • Artikel - 24 = Leiding en notulering algemene vergadering
 • Artikel - 25 = Reglementen
 • Artikel - 26 = Statuten wijziging
 • Artikel - 27 = Ontbinding en vereffening
 • Artikel - 28 = Geschillen
 • Artikel - 29 = Slotbepaling


Artikel - 01 = Naam en zetel
Zie artikel 01 statuten.

Artikel - 02 = Inrichting
Zie artikel 02 statuten.
1.a. Het verenigingsrecht geeft aan het begrip "orgaan" de volgende
omschrijving:
1.a. - Een of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen die bij optreden in functie krachtens een bijzondere of algemene bepaling in de statuten of in de wet belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
1.b. De omni-vereniging kent afdelingen en commissies met een eigen bestuur.
1.c. De omni-vereniging kent commissies, die rechtstreeks onder de verantwoording vallen van het Dagelijks Bestuur; te weten:
1.c. - Bar-/Beheerders-commissie.
1.c. - Inventaris-/Deco-commissie.
1.c. - Redactie-commissie.


Artikel - 03 = Duur en verenigingsjaar
Zie artikel 03 statuten.
1. Het verenigingsjaar van de omni-vereniging, afdelingen en commissies loopt van één september tot en met eenendertig augustus. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.

Artikel - 04 = Doel en middelen
Zie artikel 04 statuten.
1. De omni-vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
1. - Ontspanning in de meest uitgebreide vorm.
1. - Voor elke te beoefenen tak van sport een afdeling in te stellen.
1. - Als omni-vereniging ten behoeve van onder een afdeling ressorterende leden het lidmaatschap van de betreffende sportbond te verwerven.
1. - Aan de door de betreffende sportbonden georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden deel te nemen en zo nodig medewerking te verlenen aan de voorbereiding en/of organisaties hiervan.
1. - De gemeenschappelijke belangen van de afdelingen te behartigen.
1. - De eigendommen van de omni-vereniging te beheren.

Artikel - 05 = Leden
Zie artikel 05 statuten.
1. Over een verzoek tot het lidmaatschap beslist het Dagelijks Bestuur.
2.a. Gezien de omni-vereniging een spoorweg sport en ontspanningsvereniging is, wordt niet toegestaan dat de omni-vereniging uit meer dan 15% niet Railsport leden bestaat.
2.b. Voor de afdelingen geldt een percentage van 10% niet Railsport leden.
2.c. In geval van niet toelating kan op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating worden besloten op de eerstvolgende plaatsvindende Dagelijks Bestuursvergadering.
2.d. Kinderen van NS leden worden tot in het jaar dat de leeftijd van 21 jaar is bereikt als Railsport lid beschouwd, na hun 21 jaar blijven zij zo genaamde “nul” leden, zie statuten Railsport.
3.a. Om als lid tot een of meerdere afdelingen te kunnen worden toegelaten,
dient men eerst lid van de omni-vereniging te zijn.
3.b. Een afdelingsbestuur beslist in overleg met het Dagelijks Bestuur over de toelating van leden tot zijn afdeling.
3.c. Een afdelingsbestuur is bevoegd aan hem, tot de afdeling toe te laten leden, specifieke lidmaatschapseisen te stellen, overeenkomstig de voorschriften van de betreffende sportbond.
3.d. Het lidmaatschap van de bij de aangesloten bonden is verplicht voor leden die onder de betreffende afdeling ressorteren, daaronder begrepen diegenen die in de afdelingen een al dan niet betaalde functie bekleden, alsmede voor leden die zitting hebben in het bestuur.
4. Op voorstel van het Dagelijks Bestuur kan een lid voor zijn bijzondere verdiensten voor de omni-vereniging tot "Erelid" dan wel tot "Lid van Verdiensten" worden benoemen.


Artikel - 06 = Verplichtingen
Zie artikel 06 statuten.
1. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld, die verschillende verenigingslidmaatschapsgeld en afdelingscontributie betalen hierna te noemen contributie.
2.a. De afdelingsvergaderingen stellen jaarlijks de afdelingscontributie van de
onder hen ressorterende leden vast voor.
2.b. De Algemene Bestuursvergadering stelt jaarlijks, voor alle leden, contributie vast.
3. Ondersteunende leden verplichten zich tegenover de omni-vereniging om
jaarlijks de door het Algemene Bestuursvergadering vastgestelde contributie te storten.
4. Ondersteunende leden hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hen krachtens de statuten zijn opgelegd of toegekend.
5. Een lid is verplicht, bij verhuizing, hiervan de ledenadministratie schriftelijk mededeling te doen.


Artikel - 07 = Einde lidmaatschap
Zie artikel 07 statuten.
1.a. Opzegging namens de omni-vereniging geschiedt door het Dagelijks Bestuur ten aanzien van algemene leden en door het betreffende afdelingsbestuur, namens het Dagelijks Bestuur, ten aanzien van onder zijn
afdeling ressorterende leden.
1.b. Opzegging namens de omni-vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze krachtens de statuten worden gesteld of wanneer hij zijn verplichtingen namens de omni-vereniging of de desbetreffende afdeling niet nakomt.
2.a. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden, met
inachtneming van artikel 08 lid 2 van de statuten.
2.b. Een opzegging in strijd met het onder a. bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
3. Wanneer echter van de omni-vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden opgezegd.
4. Wanneer een lid als lid van een sportbond wordt geroyeerd, dan wel door een
sportbond definitief wordt uitgesloten van het deelnemen aan wedstrijden of het uitoefenen van functies, zal het betreffende afdelingsbestuur, in overleg met het Dagelijks Bestuur, het lid met onmiddellijke ingang opzeggen.
Het bepaalde in lid 6. is dan van toepassing.
5. Behalve in geval van ontzetting of opzegging door het Algemeen Bestuur eindigt
het lidmaatschap van de omni-vereniging niet als het lid uit andere hoofde lid van de omni-vereniging blijft.
6. Opzegging of ontzetting ontheft het lid niet tot de verplichting tot betaling van
contributie of andere schulden ten opzichte van de omni-vereniging.


Artikel - 08 = Rechtspraak
Zie artikel 08 statuten.


Artikel - 09 = Opzegging van hel lidmaatschap
Zie artikel 09 statuten.
1. De rechten en verplichtingen van ondersteunende leden kunnen ten alle tijden door de omni-vereniging of door het ondersteunend lid door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door het ondersteunend lid de jaarlijkse contributie voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
2. Het lidmaatschap van actieve leden kan door het actieve lid worden beëindigd
aan het eind van een verenigingsjaar (per één juli) dan wel aan het eind van een kalenderjaar (per één januari) met een opzegtermijn van minimaal vier weken. Tot die tijd heeft het lid de verplichting de bijdrage te blijven voldoen.

Artikel - 10 = Ontzetting
Zie artikel 10 statuten.


Artikel - 11 = Beroep
Zie artikel 11 statuten.


Artikel - 12 = Geldmiddelen
Zie artikel 12 statuten.


Artikel - 13 = Bestuur
Zie artikel 13 statuten.


Verkiezing bestuursleden.
1. Wordt geen gebruik gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van artikel 13 lid 3.a. van de statuten dan wordt de als kandidaat gestelde per acclamatie gekozen. Bovenstaande wil zeggen, indien er een kandidaat voor een functie wordt gesteld, hij bij geen tegenkandidaten automatisch wordt gekozen. Een kandidaatstelling kan alleen worden verworpen indien twee/derde van de stemgerechtigden tegen de betreffende kandidaatstelling stemmen.

De Voorzitter.
2.a. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven.
2.b. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen.
2.c. Hij is de officiële woordvoerder van de omni-vereniging. Zo hij dit dienstig acht, kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken welke zijn handtekening niet behoeven, door hem worden meeondertekend.


De Secretaris.
3.a. De secretaris voert de administratie der omni-vereniging, voor zover deze niet aan andere is opgedragen.
3.b. Hij draagt zorg voor de notulering van vergaderingen.
3.c. Alle uitgaande stukken worden namens de omni-vereniging door hem ondertekend, hij is verplicht van deze stukken een afschrift te houden.
3.d. Op de Algemene Ledenvergadering brengt hij een jaarverslag uit.
3.e. Hij houdt, zover dit niet aan een ander is opgedragen een ledenlijst of register bij, uit welke de aard van elk lidmaatschap dient te blijken.
3.f. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard en beheerd.


De Penningmeester.
4.a. De penningmeester beheerd de geldmiddelen, voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk.
4.b. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden der omnivereniging ten alle tijde aanstonds worden gekend.
4.c. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitantie.
4.d. Gelden die niet nodig zijn voor het bestrijden van de lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het Dagelijks Bestuur vast te stellen regeling.
4.e. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer, tevens dient hij een begroting in, betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.
4.f. De penningmeester wordt voor zijn beleid gedechargeerd bij het besluit van de Algemene Ledenvergadering.
4.g. Hij is gehouden aan de kascontrole commissie inzage te geven van de kas en alle boeken en bescheiden en overigens alle inlichtingen te verstrekken welke de kascontrole commissie van hem ten alle tijden ter verantwoording kan roepen.


Overige bestuursleden.
5. Het Dagelijkse Bestuur bepaalt welke taak een ieder der overige bestuursleden in het bijzonder zal hebben te vervullen.

Artikel - 14 = Dagelijks bestuur
Zie artikel 14 statuten.
1.a. Het Dagelijks Bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en
penningmeester vertegenwoordigen de omni-vereniging in besluiten nemen die niet in strijd met de statuten mogen zijn.
1.b. Op de eerstvolgende Algemene Bestuurvergadering dienen zij mededeling te doen van hun genomen besluiten.


Ledenadministratie.
2. Indien mogelijk wordt door het Dagelijks Bestuur een ledenadministrateur aangewezen.

Artikel - 15 = Bestuurstaak
Zie artikel 15 statuten.


Artikel - 16 = Bestuurs vergadering
Zie artikel 16 statuten.
1. Van het behandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
notulist notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgelegd en vervolgens door de vergadering worden vastgesteld.

Artikel - 17 = Afdelingen
Zie artikel 17 statuten.
1. Bij oprichting van een nieuwe afdeling zal het aantal leden minimaal tien
personen moeten zijn.
2. Deze afdeling zal bij een kleiner aantal leden minimaal 1 één jaar onder
begeleiding en toezicht kunnen functioneren van het Dagelijkse Bestuur of in opdracht daarvan aan enige personen.
3. Het bestuur van een afdeling of commissie bestaat, in principe, uit tenminste
drie personen te weten een voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter of de secretaris nemen plaats in het Algemeen Bestuur van de omnivereniging.
4. Iedere afdeling heeft een representatie verplichting ("Lief en Leed").
4.a. Voor representatie bij ziekte (ziekte langer dan zes weken) is een maximum aan vergoeding vastgesteld. Dit bedrag diet door de leden van de afdeling bijeen te worden gebracht.
4.b. Voor representatie bij overlijden is een maximum bedrag aan vergoeding vast gesteld. Dit bedrag dient door de leden van de afdeling bijeen te worden gebracht.
4.c. De hoogte van de representatie bedragen zal op de Algemeen Bestuur vergadering worden vastgesteld.


Artikel - 18 = Vertegenwoordiging
Zie artikel 18 statuten.


Artikel - 19 = Rekening en verantwoording
Zie artikel 19 statuten.
1. De kascontrole commissie bestaat uit 3 leden. Zij mogen geen deel uitmaken
van het Algemeen Bestuur.
2. Zij worden op voordracht van het Dagelijkse Bestuur, gekozen door de
Algemene Ledenvergadering.
3. De voorzitter van de kascontrole commissie wordt aangezocht door het
Dagelijkse Bestuur en voorgedragen.
4.a. De gekozen personen worden aangesteld door de Algemene
Ledenvergadering, voor een periode van 3 drie jaar en zijn daarna herkiesbaar.
4.b. De gekozen personen treffen een regeling, waardoor een persoon per jaar aftredend is.
5. De kascontrole commissie heeft tot taak de financiële belangen van de omnivereniging
te controleren.
6. De kascontrole commissie kan een tussentijdse opdracht krijgen van het
Dagelijkse Bestuur en/of het Algemene Bestuur voor het controleren van een der penningmeesters. Dit ook bij een tussentijdse mutatie van beheer penningmeesterschap.
7. De kascontrole commissie brengt verslag uit van haar bevindingen en controle
aan het Dagelijkse Bestuur.


Artikel - 20 = Algemene vergadering
Zie artikel 20 statuten.
1.a. De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door de leden, over eenkomstig art.20 lid 2a H.H.R. met inachtneming met een termijn van
ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
1.b. De oproep geschiedt middels het verenigingsorgaan of door middel van een aan alle leden en afdelingen te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
2.a. Het Algemene Bestuur is op schriftelijk verzoek, van ten minste een zodanig
aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van twee/derde gedeelte van de stemmen, in de Algemene Ledenvergadering verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering, middels een tweede oproep, op een termijn van niet langer dan vier weken.
2.b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in art.20 lid 2a H.H.R..


Artikel - 21 = Samenstelling algemene vergadering
Zie artikel 21 statuten.
1. Een tweede oproep is rechtsgeldig, bij aanwezig zijn van twee/derde aanwezige stemmen, van de eerste oproep.


Artikel - 22 = Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Zie artikel 22 statuten.
1. Een en ander dient te geschieden volgens artikel 19 en 20 der statuten.
2.a. Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Ledenvergadering mits de
plaatsruimte dit toestaat.
2.b. Indien er onvoldoende plaatsruimte is, hebben in volgorde de navolgende leden toegang tot de Algemene Ledenvergadering.
2.b.1. Het Dagelijks Bestuur ten alle tijde.
2.b.2. De stemgerechtigde leden ten alle tijde.
2.b.3. De kascontrole commissie ten alle tijde.
2.b.4. De Ereleden.
2.b.5. Leden van Verdiensten.
2.b.6.
De afdeling besturen.
2.b.7. De commissies.
2.b.8. Leden voor zover de plaatsruimte toelaat.


Besluitvorming en samenstelling Algemene Ledenvergadering.
3. Iedere afdeling heeft recht op een aantal stemmen die volgens het volgende schema worden toegekend.
3. - Bij een ledental van 001 t/m 010 leden : 1 stem.
3. - Bij een ledental van 011 t/m 020 leden : 2 stemmen.
3. - Bij een ledental van 021 t/m 030 leden : 3 stemmen.
3. - Bij een ledental van 031 t/m 050 leden : 4 stemmen.
3. - Bij een ledental van 051 t/m 100 leden : 5 stemmen.
3. - Bij een ledental van 101 en meer leden : 6 stemmen.
4.a. Tot stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering is gerechtigd een lid
van het betreffende afdelingsbestuur.
4.b. Een afdelingsbestuur kan een lid van hun afdeling schriftelijk machtigen tot het verrichten van stemming op de Algemene Ledenvergadering. De machtiging dient ondertekend te zijn door twee afdelingsbestuursleden.
5.a. Leden die geen lid van een afdeling zijn, hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering stemrecht naar het aantal aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering.
5.b. Voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering dient het aantal aanwezige niet afdelingsleden genoteerd te worden, waarna het aantal stemmen wordt vastgesteld voor de algemene vergadering. Zie art. 22 lid 3.
5.c. Voor deze leden geldt; Met schriftelijke kennisgeving afwezig zijn op een Algemene Ledenvergadering, wordt stemrecht toegekend.
5.d. Hierna wordt een woordvoerder van deze leden aangesteld, die het aantal stemmen vertegenwoordigd en deelneemt aan stemming volgens dit artikel.

Artikel - 23 = Bevoegdheden algemene vergadering
Zie artikel 23 statuten.


Artikel - 24 = Leiding en notulering algemene vergadering
Zie artikel 24 statuten.


Artikel - 25 = Reglementen
Zie artikel 25 statuten.
Het ontspanningslokaal.
1.a. Toegang tot het ontspanningslokaal wordt aan ieder lid toegezegd.
1.b. Personen onder de 16 jaar hebben op ontspanningsavonden toegang mits hij/zij onder begeleiding van een der ouders is.
1.c. Op ontspanningsavonden is de toegang tot het ontspanningslokaal voor personen boven de 16 jaar vrij zonder begeleider.
1.d. Aan personen onder de 16 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt.
1.e. Het bedienend personeel, kan personen in kennelijke staat, alcoholhoudende dranken weigeren.
1.f. Toegang aan niet leden op ontspanningsactiviteiten wordt bij uitzondering verstrekt. Alleen het Dagelijkse Bestuur kan hier toestemming voor verlenen.
2.a. Het recht om van het ontspanningslokaal gebruik te maken wordt aan
iedere afdeling en commissie toegezegd.
2.b. Op de Algemeen Bestuurvergadering wordt een gebruikersrooster van het ontspanningslokaal vastgesteld, waarbij aan de oudste rechten voorrang wordt verleend.
2.c. Ieder lid die in het ontspanningslokaal aanwezig is, is verplicht zich aan de regels van het Dagelijks Bestuur en het afdelingsbestuur of bij bestuursbesluit aangewezen personen te houden.
2.b. De openingstijden op afdelingsavonden dienen te liggen tussen 18.30 uur en 24.00 uur. De openingstijden op verenigingsavonden dienen gehandhaafd te worden zoals wettelijk voor Horecaondernemingen is vastgesteld.
3.a. Door het Dagelijks Bestuur wordt een Bar-/Beheerders commissie ingesteld.

3.b. Deze Bar-/Beheerders commissie dient in principe uit tien personen te bestaan. In deze Bar-/Beheerders commissie wordt een coördinator aangesteld welke zitting in het Dagelijks Bestuur dient te hebben.
3.c. Het Dagelijks Bestuur verplicht zich om er voor te zorgen dat ten alle tijde de volledige vergunningen binnen de omni-vereniging aanwezig te zijn.
4.a. Vanuit de Bar-/Beheerders commissie worden de zaken als in- en verkoop,
barbediening, verhuur en onderhoud ontspanningslokaal geregeld.
4.b. Leden van de Bar-/Beheerders commissie die verantwoordelijk zijn voor het beheer, worden in de gelegenheid gesteld om het Horeca diploma te halen.
5.a. De Bar-/Beheerders commissie is verplicht om rekening en verantwoording
af te leggen aan het Dagelijks Bestuur, en de kascontrole commissie.
5.b. De Bar-/Beheerders commissie dient zodanig van in- en verkoop boek te houden, dat de penningmeester een duidelijk overzicht heeft.
6. De barbediening ziet toe dat iedere afdeling na gebruik het ontspanningslokaal in
goede orde achterlaat.
7. Voor de Bar-/Beheerders commissie wordt een aanvullend reglement opgesteld.


Artikel - 26 = Statuten wijziging
Zie artikel 26 statuten.


Artikel - 27 = Ontbinding en vereffening
Zie artikel 27 statuten.


Artikel - 28 = Geschillen
Zie artikel 28 statuten.


Artikel - 29 = Slotbepaling
Zie artikel 29 statuten.
1. Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking na goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering op 01-03-2013.
2. Het Dagelijks Bestuur beslist in alle gevallen waarin de Wet, de Statuten of het
Huishoudelijk Reglement niet voorziet/voorzien.
3. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en het Huishoudelijk Reglement alsmede alle verdere wettig vastgesteld en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.
 

Dit Huishoudelijk Reglement is het ontwerp ter goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering op: zeven en twintig februari tweeduizend dertien. En is daar met algemene stemmen goedgekeurd.